Dördüncü Kısım Şer'î Deliller

Muhkemlik Ve Müteşâbihlik
Şerî Hükümler Ve Nesh
Emir Ve Nehiy
Umum Ve Husus (Âmm Ve Hâss)
Mücmel Ve Mübeyyen (İcmal Ve Beyan)
Tafsil Üzere Deliller