RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.       Aşağıdakilerden hangisi “şehitlerden” biri değildir? (1357-59)

a)    Allah yolunda öldürülen,

b)    Bulaşıcı hastalıktan ölen,

c)    Kuduzdan ölen,

d)    Ailesi uğrunda ölen.

                              

2.        Aşağıdakilerden hangisi dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır? (1382)

a)        Bir kişinin hidayetine vesile olmak,

b)        Hayırlı bir evlâda sahip olmak,

c)        Saliha bir eşin olması,

d)        Fakirleri doyurmak.

 

3.        Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “ölümden sonra sevabı devam eden ameller” yanlış olarak verilmiştir? (1386)

a)        Sadaka-i cariye,

b)        İnsanların faydalandığı ilim,

c)        Kendisine   dua eden hayırlı evlât,

d)        Âzâd edilen köle,

 

4.     Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’e (sav)  salât-ü selam getirilmesiyle  ilgili yanlış bir bilgidir? (1400-1405)

a)      Peygamberimiz’e (sav) getirilir,

b)     Cuma günü arz edilir,

c)      Duadan sonra salât-ü selam getirilir,

d)     Peygamberimiz’e  (sav) salât-ü selamı alması için ruhu iade edilir.

 

5.        “Kıyamette ağzına gem vurulacak” kişiler, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (1393)

a)         Bildiği konu sorulduğunda cevap vermeyenler,

b)        Küfürbaz kimseler,

c)         Karşılaştığı herkese yalan söyleyenler,

d)        Bilmediği konuda fetvâ verenler.

 

6.       “Bir kimse, ..................... elde etmek arzusuyla bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Muhakkak melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile ...................... kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. Âlimin ................... karşı üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Şüphesiz ki âlimler, peygamberlerin ................................. . Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar; sadece ............................ miras bırakırlar. O mirası alan kimse, bol nasip ve kısmet almış olur..”  (1391)

I.                     Âlim

II.                   İlim

III.                 Vârisleridir

IV.                 İlmi

V.                   Âbide

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)    II, III,  IV, V,  I                      b) II,  I,  V,  III,   IV,              c) III,  V,  II,  IV,   I,              d) II,  IV,  I,  V,   III

 

7.   " Allah’ın benimle göndermiş olduğu ......................... ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır: Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan ............................ bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer, hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki, düz ve hiçbir bitki bitmeyen ....................... ve kaygan arazidir. Ne su tutar, ne de ot bitirir. İşte bu, Allah’ın .......................... anlayışlı olan ve Allah’ın benimle gönderdiği hidâyet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimse ile, buna başını kaldırıp ......................... vermeyen, Allah’ın benimle gönderdiği hidâyeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir. " (1381)

I.                     Kaypak

II.                   Kulak

III.                 Çorak

IV.                 Dininde

V.                   Hidâyet

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) V,   IV,  I,  III,  II,                      b) I,   IV,  III,  II ,  V                    c) V,   IV,  I,  II,   III,       d) V,  III,  I,   IV,   II

 

8.       “Allah Teâlâ ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil, fakat ................... öldürüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Neticede ..................... hiçbir âlim bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine ................... edinirler. Onlara birtakım meseleler sorulur; onlar da bilmedikleri halde .................... verirler. Neticede hem ............... sapıklığa düşer, hem de insanları saptırırlar.” (1395)

I.                 Fetva

II.                 Lider

III.               Âlimleri

IV.              Ortada

V.                 Kendileri

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  III,  IV,  I,  V                        b) III,  IV, I,  II,  V,                c) III,  IV,  II,  I,    V              d) II,  IV,  III,  I,   V

 

9.        “Bir kimse .......................... bulunan borçluya mühlet verir veya .......................... bir kısmını ya da tamamını bağışlarsa, Cenâb–ı Hak o kişiyi Allah'ın gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde ......................... altında gölgelendirir.”   (1376)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)   darda - borcunun– arşının                                                              b)     zorda -borcunun -arşının

c)    zorda–alacağının – sancağının                                    d)     darda–alacağının–sancağının

 

10.     “Farz namazların ardından okunan .................................... okuyan –veya bunları yapan– kimse hiçbir zaman .............................. uğramaz. Bunlar otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz ............................ defa Allâhü ekber demektir.”    (1423)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)       duaları -zarara–üç                                                      b)     zikirleri– zarara - dört

c)   zikirleri - hüsrana -üç                                                  d)     duaları –hüsrana–üç

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Alış-verişte zengine kolaylık gösterip, fakire mühlet veren bağışlanır. (1373-76)

 

( D / Y )   12.  Malını hak yoluna harcayıp tüketen kimseye gıpta edilir. (1380)

 

( D / Y )   13.  İlmi sadece dünya için öğrenen Allah yolundadır. (1388-94)

 

( D / Y )   14.  Allah’a hamd ile başlayan her iş bereketsiz olur. (1397)

 

( D / Y )   15.  Peygamberler öldükten sonra bedenleri çürümez. (1402)

 

( D / Y )   16.  Peygamberimiz’in (sav) adı anıldığında salâtü selâm getirmeyenlere cimri denir. (1406)

 

( D / Y )   17.  Peygamberimiz’e (sav) selam salli-barik dualarıyla yapılır.(1409)

 

( D / Y )   18.  El-Hamdülillah duası mizânı sevapla doldurur. (1416)

 

( D / Y )   19.  Efendisine samimiyetle hizmet eden köleye iki kat ecir vardır. (1366-68)

 

( D / Y )   20.   Çocuk insanın gönül meyvesidir. (1398)

 

 

CEVAPLAR : 1-c,    2-a,     3-d,      4-c,    5-a,    6-b,    7-d,   8-c,    9 -a ,    10-b,    11-D,   12-D,   13-Y,    14-Y,    15-D,  16-D,    17-Y,    18-D,     19- D,       20-D