RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.   “Onların cennetteki .............................. altındandır. Orada ....................... mis gibi güzel kokacaktır. Orada her birine, ............................ baldırının etinin üstünden görünecek kadar güzel ikişer kadın verilecektir. Onların kalpleri tek bir adamın kalbi gibi aynı ............................... taşıdığından, aralarında ne anlaşmazlık ne de .................................... meydana gelecektir. Akşam sabah Allah Teâlâ’yı ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih edeceklerdir. (1886)

I.                     İliği

II.                   Kapları

III.                 Çekişme

IV.                 Terleri

V.                   Duyguları

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) III,  I,   II,  V,  IV,                      b) II,  IV,  I,  V,  III,           c) III,   IV,   II,   V,   I                  d) II,  I,   IV,  III,  V

 

2.  “Cennetlikler, kendilerinden yüksekteki ...................... oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle, sizin ......................... karşı doğu veya batı tarafında, ........................... uzak bir noktasında batmak üzere olan parlak ve iri bir ................... gördüğünüz gibi göreceklerdir.” Bunun üzerine ashâb–ı kirâm: Yâ Resûlallah! O yerler, peygamberlere ait ve başkalarının ulaşamayacağı köşkler olmalıdır, dediler. Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:  “Evet, öyledir. ............................ kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, o yerler, Allah’a iman edip peygamberlere bütün benlikleriyle inanan kimselerin de yurtlarıdır.." (1891)

I.                     Gökyüzünün

II.                   Yıldızı

III.                 Canımı

IV.                 Köşklerde

V.                   Sabaha

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) IV,  II,  I,   III,   V                      b) IV,  II,   III,  I,   V                 c) IV,   V,   I,   II,  III,         d) IV,  III,  I,    II,  V

 

3. “Orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiç kimsenin ..................... bile geçirmediği .................. vardır. ” Sonra da şu âyeti okudu: “Korkuyla ve ................... Rablerine yalvarmak üzere ibadet ettikleri için ..................... yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da başkalarına harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne ....................... saklandığını hiç kimse bilemez .” (1895)

I.                 Umutla

II.                 Hatırından

III.               Nimetler

IV.              Vücutları

V.                  Mutluluklar

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  III,  I,   IV,  V                       b) II,  V,  III,  I,  IV,               c) II,  I,    V,   III,  IV             d) II,  I,  V,  IV,    III 

 

4. “Şüphesiz mü’min için cennette, altmış mil ..................... içi boş ....................... yapılma bir çadır vardır. Orada mü’minin ................. ziyaret ettiği aileleri vardır. Fakat bu aileler birbirlerini görmezler.” (1889)                                                                                       Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)   büyüklüğünde–altından–uğrayıp                                                                 b)     genişliğinde–altından–gidip

 c)   yükseklikte– inciden– gidip                                                                           d)     uzunluğunda–inciden–gelip

 

5.  “Sizden cennetin en aşağı derecesinde olan ......................... (Allah Teâlâ veya bir meleği): Ne dilersen dile, diyecek. O da bütün ........................ söyleyecek. Kendisine, kalbinden geçenlerin hepsini diledin mi? diye soracak. O da:  Evet, diledim, diyecek. Bunun üzerine o kimseye: Bütün dileklerin bir ............. fazlasıyla sana verilecektir, diyecek." (1897)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)       Bir kaçına–isteklerini–katı                                                                      b)     birine–dileklerini–misli

            c)    kişiye– kaçındıklarını– misli                                                                     d)     kişiye–isteklerini–miktarı

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   6. Cennettekiler, insanın nefes alıp-vermesi gibi, kendiliklerinden Cenâb–ı Hakk’a tekbirde getirirler. (1884)

 

 

( D / Y )   7.  Cennete ilk girecek kimselerin yüzleri örtülü olacaktır. (1886)

 

 

( D / Y )   8.  Cennette bir ucundan diğer ucuna, atlı birinin yüz yılda gidemeyeceği büyüklükte ağaçlar vardır. (1890)

 

 

( D / Y )   9.  Cennetliklerin güzelliklerine güzellik katan çarşıları vardır. (1893)

 

 

( D / Y )   10.  Cennet nimetleri dünyada da bulunan nimetlerdir. (1895)

 

 

( D / Y )   11.  Cennetlikler hep nimet ve mutluluk içinde yaşayacak, hiç keder ve sıkıntı çekmeyeceklerdir. (1896)

 

 

( D / Y )   12.  Cennetin en aşağı derecesinde olan birinin bile bütün dilekleri bir misli fazlasıyla verilecektir. (1897)

 

 

( D / Y )   13.  İnsanlar Allah’ı perde arkasından görebileceklerdir. (1899)

 

 

( D / Y )   14.  Cennetliklerin en güzel ve en değerli hediyeleri Allah’a bakmak olacaktır. (1900)

 

 

( D / Y )   15.  Cennette yay kadar bir yer üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. (1892)

 

 

( D / Y )   16.  Cennetliklere verilmesini istedikleri bir şey olup-olmadığı sorulduğunda “…daha ne isteyelim” derler.

 

 

( D / Y )   17.  Mü’minlerin yaptıkları ibadet ve iyiliklere karşılık olarak onlara ne mutluluklar saklandığını bazı

          kimseler bilebilir. (1885)

 

 

( D / Y )  18. Cennetliklerin hepsi farklı şekilde yaratılmış olup, ortak noktaları boylarının altmış arşın olmasıdır. (1886)

 

 

( D / Y ) 19. Cennet sâkinlerine hallerinden memnun olup-olmadıkları sorulduğunda, memnun olduklarını ifade ederler.

      (1898)

 

 

( D / Y )   20.  Cennetliklerin en üstün derecesi Allah’ın seçtiği kullardır. (1887)

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAPLAR : 1-b,   2-c,   3-a,   4 -c,    5-b,    6-D,   7-Y,   8-D,   9-D,   10- Y,  11 -D,   12-D,   13-Y,   14- D,   15-D, 16-D,  17-Y,  18-Y,  19-D,  20-D.