RİYAZܒS-SALİHÎN

[PEYGAMBERİMİZDEN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.      Din kimin için nasihattir?

a)  Müslümanlar ve yöneticileri için                   b) Kafirler için                                                

c)  Münafıklar için                                            d) Müminlerin düşmanları için                          

 

2.       “Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir. ”

Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kötülük gören eliyle değiştirmeli                    b) Diliyle değiştirmeli 

c) Kötülüğü görmezden gelmeli                         d) Kötülüğü kalbiyle düzeltmeli

 

3.     “Sizin üzerinize birtakım emirler, yöneticiler tayin olunacaktır. Onların dine uygun olan işlerini iyi bulur, uygun olmayanlarını ise hoş karşılamaz, tenkit edersiniz. Kim hoş karşılamaz, kerih görürse günahtan korunmuş olur. Kim de tenkit eder, onların kötülüklerine engel olmaya çalışırsa, kurtuluşa erer. Fakat kim de razı ve hoşnut olur, onlara uyarsa isyan etmiş olur. ”

Bu hadise göre yöneticilerin dine uygun olmayan işleri için ne yapmamalıyız?

a) Hoş karşılamayız                                          b) Tenkit ederiz 

c) Dine uygun işlerini iyi buluruz                        d) Razı oluruz

 

4.   – Yolun hakkı nedir ki, ya Resûlallah? diye sordular. Peygamberimiz:

–“Gözü haramlardan korumak, gelip geçene eziyet vermemek, verilen selâma mukabelede bulunmak, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırma vazifesini yerine getirmek”  buyurdular.

Bu hadise göre yolun hakkı ne değildir?

a) Gözü haramlardan korumak                          b) Gelip geçene eziyet vermemek 

c) Verilen selamı almak                                     d) Hiçbiri

 

5.  “Hayır, Allah’a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, zâlimin elini tutup zulmüne mani olur, onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız; ya da Allah Teâlâ kalblerinizi birbirine benzetir, sonra da İsrâiloğullarına lânet ettiği gibi size de lânet eder. ”

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz? 

a) Zulme mani olmamalı                                   b) İyiliği emretmeli 

c) Kötülükten nehyetmeli                                  d) Zulme mani olup Hakk’a döndürmeli

 

6.  Aşağıdakilerden hangisi münafığın alametlerinden değildir?

a) Konuşunca yalan söyler                                 b) Dedikodu yapar 

c) Söz verince cayar                                         d) Emanete hıyanet eder

 

7.  “Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin sâlih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, (hak sahibine verilir.) Şâyet iyilikleri yoksa, kendisine zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir. ”

Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Dünyada iken hak sahipleriyle helalleşmeli

b) Ahirette herkes hakkını alacak 

c) Zulümlere karşılık olarak sevapları alınır 

d) Yaptığı kötülüklere karşılık günah yükü kendisinden alınır

 

8.  “Müslüman, dilinden ve elinden müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhâcir ise, Allah’ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir. ”

Bu hadise göre muhacir’in tanımı hangisidir?

a) Dilinden müslümanların zarar görmediği kişi 

b) Allah’ın yasaklarından uzak duran kişi

c) Müslümanların elinden kimsenin zarar görmediği kişi 

d) Allah’ın emirlerinden uzak duran kişi

 

9.  – Eğer ben Allah yolunda öldürülürsem, bu şehitlik benim günahlarıma keffâret olur mu, ne dersiniz? demiştim.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

–   “Evet, eğer sen sabrederek, ecrini sadece Allah’tan bekleyerek ve cepheden kaçmaksızın, Allah yolunda öldürülürsen, günahlarına keffâret olur. Ancak borçların bunun dışındadır. Bunu bana Cibrîl söyledi” buyurdu.

Aşağıdakilerden hangisi şehitliğin gereklerindendir?

a) Ecrini Allah’tan beklerken ölür veya öldürülürse

b) Cepheden kaçmadan ölür veya öldürülürse 

c) Allah yolunda iken ölür veya öldürülürse 

d) Hepsi

 

10.  Müflis kimdir?

a) Şuna-buna zina isnadında bulunduğu için, kıyamet günü sevapları insanlara dağıtılan ve biten kimse 

b) Şunun-bunun malını haksızca yediği için, kıyamet günü sevapları dağıtılan ve biten kimse 

c) Şuna-buna sövdüğü için, kıyamet günü sevapları dağıtılan ve biten kimse 

d) Hepsi

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

( D  /  Y  )  11.         Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.

( D  /  Y  )  12.         Din kardeşin mazlum olsa ona yardım et, zalim olursa etme.

( D  /  Y  )  13.         İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez.

( D  /  Y  )  14.         Mü’min, haram kan dökmediği sürece, Allah’ın rahmetinden umudunu kesmez.

( D  /  Y  )  15.         Müslüman, dilinden ve elinden müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhâcir ise, Bulunduğu ülkeden bir başka ülkeye Allah için göç eden kimsedir.

( D  /  Y  )  16.         Hiç şüphesiz Allah zâlime mühlet vermez.

( D  /  Y  )  17.         Kim bir karış miktarı bir yere haksız olarak zulümle sahip olursa, o yerin yedi katı boynuna geçirilir.

( D  /  Y  )  18.         Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helâk etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helâl saymaya sevketmiştir.

( D  /  Y  )  19.         Şüphesiz ki insanlar zâlimi görüp de onun zulmüne engel olurlarsa, Allah’ın kendi katından göndereceği bir azabı hepsine umumileştirmesi yakındır.

( D  /  Y  )  20.         Cihadın en faziletlisi, zâlim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir.

 

NOT: Her soru 5 puandır.

CEVAPLAR: 1. a w 2. c w 3. d w 4. d w 5. a w 6. b w 7. d w 8. b w 9. d w 10. d w 11. D w 12. Y w 13. D w 14. D w 15. Y w 16. Y w 17. D w 18. D w 19. Y w 20. D w