İKİN­Cİ BÖ­LÜM

İSLÂM’DA GÜN­LÜK MUÂMELELERİN

DA­YAN­DI­ĞI ESAS­LAR

 

Akit Te­ri­mi ve Kap­sa­mı

Ak­din Ko­nu­su

Akit­le­re Ait Şart­lar

Akit Çe­şit­le­ri

Akit­ler­de Mu­hay­yer­lik­ler

Akit­le­rin So­na Er­me­si

 

İSLÂM’DA GÜN­LÜK MUÂMELELERİN

DA­YAN­DI­ĞI ESAS­LAR

 

İn­sa­noğ­lu sos­yal bir var­lık­tır. Top­lu ya­şa­yış onun fıt­ra­tın­da var­dır. İki in­san bir­lik­te ya­şa­ma­ya baş­la­yın­ca da kar­şı­lık­lı ba­zı hak ve gö­rev­ler do­ğar. Çün­kü top­lu ya­şa­yış, fert­le­ri bir ta­kım akit­ler (söz­leş­me) yap­ma­ğa zor­lar. Ki­şi do­ğu­mun­dan ölü­mü­ne ka­dar in­san­lar ara­sı çe­şit­li mu­a­me­le­le­re muh­taç olur. Kü­çük­lü­ğün­de ve­li­si ta­ra­fın­dan onun adı­na ya­pı­la­bi­len bu mu­a­me­le­ler, er­gin­lik ve­ya rüşd ça­ğın­dan iti­ba­ren biz­zat ken­di­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lır. Ev­len­me, bo­şan­ma, alım-sa­tım, ki­ra, hi­be, âriyet, vedîa, karz, re­hin ve ben­ze­ri muâmeleler bun­lar ara­sın­da­dır. Te­mel­de va­hiy ve sün­ne­te da­ya­nan in­san­lar ara­sı muâmeleler, ta­raf­la­rın hak ve men­fa­at­le­ri­ni ko­rur. Zu­lüm, hak­sız­lık ve se­bep­siz zen­gin­leş­me ni­te­lik­le­ri bu muâmelelerde gö­rül­mez. Aşa­ğı­da, muâmelenin da­ha açık ve be­lir­gin ifa­de­si olan “akit (söz­leş­me)” kav­ra­mı­nı ve esas­la­rı­nı açık­la­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız: