DÖR­DÜN­CÜ BÖ­LÜM

GÜ­VE­NE DA­YA­NAN SA­TIŞ ÇE­ŞİT­LE­Rİ

Gü­ve­ne Da­ya­nan Sa­tış­la­ra Top­lu Ba­kış

Kâr Mik­ta­rı Açık­la­na­rak Ya­pı­lan Sa­tış­la­rın Özel­lik­le­ri

Ana­pa­ra ve­ya Mâliyet

Müş­te­ri­ye Ve­ril­me­si Ge­re­ken Bil­gi­ler

Sa­tım ak­di­nin İfâ Mas­raf­la­rı>GÜ­VE­NE DA­YA­NAN SA­TIŞ ÇE­ŞİT­LE­Rİ

Alış-ve­riş­ler­de ta­raf­la­rın dü­rüst dav­ran­ma­sı ve kar­şı ta­ra­fı al­dat­ma­ya kal­kış­ma­ma­sı ge­re­kir. Ma­lı sa­tı­cı ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı ve ni­te­lik­le­ri­ni bil­di­ği için onun mal­la il­gi­li ola­rak ve­re­ce­ği bil­gi­ler alı­cı­yı et­ki­ler. An­cak sa­tı­cı ba­zan ma­lı öv­me­de aşı­rı gi­de­ce­ği gi­bi, alı­cı­yı ya­nıl­tı­cı bil­gi­ler­le et­ki­le­mek de is­te­ye­bi­lir. İş­te İslâm bu gi­bi du­rum­lar­da alı­cı­yı ko­ru­mak için özel­lik­le alış fi­ya­tı ve­ya ma­li­ye­ti açık­la­nan ya­hut uy­gu­la­na­cak kâr mik­ta­rı be­lir­le­nen sa­tış çe­şit­le­rin­de bir ta­kım ön­lem­ler al­mış­tır. Bun­la­rı aşa­ğı­da açık­la­ya­ca­ğız.