16. Ebû Dâvûd, Bü­yu 27; el-Kâsânî, a.g.e, V, 149; eş-Şevkânî, a.g.e, Mı­sır ty VI, 5.

17. es-Se­rah­si, a.g.e, XI­II, 90.

18. es-Se­rah­si, a.g.e, XI­II, 90; el-Fetâvâ’l-Hin­diy­ye, III, 161.

19. en-Ni­sa, 4/29.

20. el-Kur­tu­bi, el-Ca­mi li Ahkâmi’l-Kur’an, 1. bas­kı, Bey­rut 1408/1988, III, 100.

21. el-Ba­ka­ra, 2/9

27. İbn Abi­din, Red­dü’l-Muh­tar, IV, 159.

28. İbn Nü­ceym, el-Bah­ru’r-Râik, Mı­sır 1334, VII, 169.

29. Ali Hay­dar, Du­ra­ru’l-Hukkâm, İs­tan­bul 1330, I, 165, 166.

30. el-Cezîrî, el-Fıkh ale’l-Me­za­hi­bi’l-Er­baa, 6. Bas­kı, Mı­sır, t.y. II, 284; İbn Ku­da­me el-Muğ­ni, III, 585.

31. el-Cezîrî, a.g.e, II, 284.

32. el-Cezîrî, a.g.e, II, 265; Kâmil Mi­ras, Tec­rid-i Sa­rih Ter­ce­me­si, An­ka­ra, 1961-1973, VI, 425.

33. el-Kâsânî, a.g.e, VI, 30 vd; İbn Abi­din, a.g.e, IV- 166; ez-Zü­hay­li, a.g.e, IV, 222.

37. Ali Hay­dar, a.g.e, I, 588; Me­cel­le, Mad. 556.

38. İbn Hazm, el-Mu­hal­la, Mı­sır 1389, IX, 454 vd.

43. Ali Hay­dar, a.g.e, I, 589; Me­cel­le, Mad. 58, 256, 356.

44. İbn Abi­din, a.g.e, III, 414 vd, 434-440; ez-Zü­hay­li, a.g.e, 233, 234.

46. el-Kâsânî, a.g.e, VI- 27.

47. bk. Me­cel­le, Mad., 1496-1498.

47/a. el-Kâsâni, a.g.e, VI, 27; Me­cel­le, Mad., 1501, 1502.

52. İbn Ma­ce, Ticârât 42; A. b. Han­bel, I, 433.

53. Ma­lik Mu­vat­ta, Ke­lam 19; bk. Buhârî, Bü­yu 16; Tir­mi­zi, Bü­yu 74; İbn Ma­ce, Ticârât 28.

55. Fe­ri­dun Er­gin, İk­ti­sat, İs­tan­bul 1964, s. 511.

56. en-Ni­sa, 4/29.

57. Ebû Dâvûd, Bü­yu 49; Tir­mi­zi, Bü­yu 73; İbn Mâce, Ticârât 27; Dârimî, Bü­yu 13; Ah­med b. Han­bel, Müs­ned, II, 327, III, 85, 106, 286.

58. eş-Şevkânî, Ney­lü’l-Evtâr, Mı­sır t.y. V, 219.

62. el-Bâcî, el-Mün­te­ka, Mı­sır 1331, V, 18.

63. eş-Şev­ka­ni, a.g.e, V, 220; el-Askâlâni, Bü­lu­ğu’l-Me­ram, terc. Ah­med Da­vu­doğ­lu, III, 50.

64. Er­gin, a.g.e, s. 403 vd.???????şük ola­rak ar­pa için %5, di­ğer bir­çok mal­lar için or­ta­la­ma %33,3 ora­nın­da kâr had­di be­lir­len­miş­tir.70

 

65. Os­man Nu­ri Er­gin, Me­cel­le-i Umûr-i Be­le­diy­ye, İs­tan­bul 1922, I, 309, 310.

66. O. N. Er­gin, a.g.e, I, 404.

67. Pa­ka­lın, Os­man­lı Ta­rih De­yim­le­ri ve Te­rim­le­ri Söz­lü­ğü, 2. Bas­kı, İs­tan­bul 1971, II, 655.

68. Sa­hil­li­oğ­lu, a.g.e , s. 39.

69. bk. Top­ka­pı Sa­ra­yı Ar­şi­vi, D. 6747; Sa­hil­li­oğ­lu, a.g.e, s. 39.

70. Sa­hil­li­oğ­lu, a.g.e, s. 40.

71. Pa­ka­lın, a.g.e, II, 656; Ham­di Dön­dü­ren, İslâm Hu­ku­ku­na Gö­re Alım Sa­tım­da Kâr Had­le­ri, Ba­lı­ke­sir 1984, s. 186-188.

72. Ay­dın Yal­çın, Tür­ki­ye İk­ti­sat Ta­ri­hi, s. 282-283; Mus­ta­fa Ak­dağ, Tür­ki­ye’nin İctimâî ve İk­ti­sa­di Ta­ri­hi, İs­tan­bul 1974, II, 437.

73. eş-Şorbâcî, et-Te’sir fi’l-İslâm, s. 138.

74. bk. Müs­lim, İman 164; Ebu Da­vud, Bü­yu 50; Tir­mi­zi, Bü­yu 72; eş-Şorbacî, a.g.e, s. 139.

75. Ali Şa­fak, “İslâm Hu­ku­kun­da Alış-ve­riş­te Kâr Had­le­ri”, yıl­lık, I, s. III.

76. İbn Abi­din, a.g.e, IV- 175, 176; Ham­di Dön­dü­ren, a.g.e, s. 190, 191.

77. Er­gin, İk­ti­sat, s. 308-315.

78. Bu­ha­ri, Bü­yu 58, 64, 70, 71, Şu­rut 8; Nikâh 45; Müs­lim, Ni­kah 49, Bü­yu 7, 8, 11; Ebu Da­vud, Ni­kah 17.

79. el-Bâcî, el-Mün­te­ka, V, 17, 18; Ce­lal Ye­ni­çe­ri, İslâm İk­ti­sa­dı­nın Esas­la­rı, s. 356.

80. el-Bâcî, a.g.e, V, 17.

81. İbn Tey­miy­ye, el-His­be, y.y, 1967, s. 16 vd.

82. bk. el-Ma­i­de, 54, 105; Alu İm­ran, 3/110; el-A’raf, 7/181; et-Tev­be, 9/71, Hacc, 22/41; İb­ra­him, 14/19, 20